Obchodní podmínky

Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky k užívání služeb on-line sběrny fotografií společnosti
No. 200 společnost s ručením omezeným"

ČL. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. I. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují zákaznicko - zhotovitelský smluvní vztah mezi zhotovitelem - společností No. 200 společnost s ručením omezeným, Identifikační číslo 252 72 667, vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka C. 11964 a zákazníkem při užívání služeb internetové aplikace " On-line sběrna fotografií ".
 • Zákazník a zhotovitel se při uzavření smlouvy shodli a vzájemně si potvrdili zakázku již bude zhotovitel zákazníkovi na základě smlouvy dodávat (dále jen "zakázka").
 • Zhotovitel dodá zákazníkovi zakázku v požadovaném druhu a množství a v kvalitě v souladu s objednávkou, a to na základě internetového požadavku zákazníka (dále jen "objednávka"). Smlouva je mezi zákazníkem a zhotovitelem uzavřena přijetím řádné objednávky zhotovitelem.
 • Za zakázku zpracovanou a dodanou zákazníkovi zhotovitelem, je zákazník povinen uhradit zhotoviteli cenu, která je u toho kterého druhu zakázky uvedena v zhotovitelem stanoveném ceníku.
 • Cenu za zhotovenou zakázku je zákazník povinen uhradit proti předání zakázky zákazníkovi na pokladně filiálky zhotovitele, která zakázku vydává nebo je-li to mezi zákazníkem a zhotovitelem výslovně sjednáno ve smlouvě, uhradit na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu
 • Zákazník není oprávněn zadržovat platby nebo započítávat své pohledávky proti pohledávkám zhotovitele vzniklých z titulu dodané zakázky

Čl. II. Způsob, podmínky, místo a doba objednání zboží

 • Zakázku si zákazník objednává u zhotovitele prostřednictvím internetové aplikace on-line sběrny fotografií. Služby zhotovitele „On-line sběrna fotografií“ jsou omezeny na území České republiky, tj. objednací adresa jakož i místo dodání je vždy na území České republiky.
 • Zhotovitel zhotoví pro zákazníka zakázku pouze na základě řádné objednávky, přičemž řádnou objednávkou se rozumí objednávka zaslaná prostřednictvím aplikace internetové sběrny, přitom platí, že objednávka obsahuje nepoškozené soubory JPEG, TIFF nebo ZIP.
 • Bez řádné objednávky není zhotovitel povinen zákazníkovi dodat zakázku.
 • Zhotovitel připraví (zašle) zhotovenou zakázku k odběru dle objednávky zákazníka.
 • V případě, že zhotovitel nedodá objednanou zakázku řádně a včas, smlouva tím bez dalšího nezaniká. Právní vztah mezi zhotovitelem a zákazníkem se dále řídí podle těchto VOP

Čl. III. Zabezpečení dat, autorské právo

 • Zákazník odpovídá za obsah objednávky a na jejím základě zadané zakázky a za zálohu svých obrazových dat (např. záloha digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti se zadáním zakázky.
 • Zhotovitel neodpovídá za zálohování obrazových dat zákazníka a data zákazníka není povinen zajistit. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 • Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 7 dnů od akceptace řádné objednávky zákazníkem předané fotografické soubory vymazat.
 • U zakázky sjednané na základě řádné objednávky se předpokládá, že zákazník má autorská práva k pořízeným záznamům a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané zakázky. Zákazník je povinen na výzvu zhotovitele jej odškodnit v případě, že třetí osoba uplatní na zhotoviteli jakýkoli nárok z porušení autorských či jiných osobnostních práv.
 • Zhotovitel je oprávněn v rámci zadané zakázky poskytnutá data a podklady užít a modifikovat.

Čl. IV. Odmítnutí objednávky, storno

 • Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o zákazníkovi či neobsahuje soubor vůbec nebo v požadovaném formátu.
 • Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky či případně ve zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný zákazníkem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky. Zhotovitel je oprávněn zejména odmítnout objednávku obsahující pornografii, dětskou pornografii, zobrazující násilí na lidech či zvířatech, omezující či narušující soukromí jiných osob.
 • Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem jednostranně zrušit (stornovat). Je-li objednávka podána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu

Čl. V. Záruka, kvalita zakázky, reklamace

 • Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu a kvality nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude zakázka dodána vzhledem k účelu použití, a ceně v obvyklé kvalitě.
 • Zakázka bude zhotovitelem provedena v co nejkratším termínu. Zákazník nemá nárok na náhradu škody z důvodu opoždění dodávky zakázky, ledaže zpoždění bylo způsobeno zhotovitelem úmyslně.
 • Nebezpečí škody na zakázce přechází na zákazníka převzetím zakázky na pokladně filiálky zhotovitele.
 • Zhotovitel odpovídá za vady zakázky co do provedení či balení zakázky. Zjevné vady je zákazník povinen reklamovat ihned při převzetí zakázky. Ostatní vady je zákazník povinen reklamovat nejpozději do tří dnů ode dne převzetí. Zákazník je povinen vždy doložit ztrátu nebo poškození zakázky včetně daňového pokladního dokladu. V opačném případě nemůže být reklamace zhotovitelem uznána.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je vadnost materiálu (zejména vadnost dat, formátu apod.) dodaného zákazníkem.
 • Zhotovitel se k reklamaci vad zákazníkem vyjádří do pěti dnů ode dne, kdy mu vady byly oznámeny.
 • Zhotovitel odstraní řádně reklamované odstranitelné vady v přiměřené lhůtě. Jako oprávněně uplatněná vada zakázky se uznávají technické nedostatky, kterým bylo možné za současného stavu techniky předejít. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené tzv. posunutím barev ke stavu, kdy barvy na zhotovené fotografii neodpovídají barvám na originálních fotografických souborech. Zhotovitel neodpovídá za zajištění souladu barev a za vadnou kvalitu originálních fotografických souborů.
 • V případě, že zákazník uplatní řádnou reklamací vady a tyto vady zhotovitel nebude schopen ani opakovaně odstranit, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zakázky případně může od smlouvy odstoupit.

Čl. IV Ostatní ujednání

 • Pokud objednávka nebo i jiná písemnost, soubor či text zaslané zákazníkem v jakékoli formě, tj. i elektronicky obsahují jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP nebo pokud zákazník připojí k objednávce či jiné písemnosti jakékoli další podmínky, nejsou takové podmínky či texty součástí smlouvy a nejsou závazné pro zhotovitele.
 • Odesláním objednávky uděluje zákazník souhlas k tomu, aby zhotovitel použil a dále poskytl chráněné osobní údaje zákazníka výhradně v souvislosti se zhotovovanou zakázkou.

ČL. VII. Závěrečná ustanovení

 • Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou jakékoliv třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník rovněž tak není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoliv práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 • Zákazník není oprávněn započíst jakoukoliv svojí pohledávku proti vzájemné pohledávce zhotovitele. Takové započtení je možné jen na základě písemné dohody s zhotovitelem.
 • V případě, že kterékoli ustanovení smlouvy či těchto VOP bude z jakéhokoli důvodu v jakémkoli ohledu shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení této smlouvy či VOP. V takovém případě smluvní strany místo dotčených ustanovení v dobré víře vyjednají náhradní ustanovení a shodnou se na nich, nebo na jiném přiměřeném postupu, kterým bude dosaženo záměru, který smluvní strany vyjádřily v této smlouvě.
 • V případě jakýchkoli sporů mezi zhotovitelem a zákazníkem platí právo České republiky. K řešení sporů mezi zákazníkem a zhotovitelem vzniklých ze smlouvy nebo těchto VOP je vždy věcně a místně příslušný soud podle sídla zhotovitele v době podání žaloby.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku právních předpisů nebo jiných okolností. Tyto změny a doplňky budou vůči zákazníkovi účinné po jejich oznámení zákazníkovi.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.prosince 2020
No. 200 společnost s ručením omezeným

gopayverified-by-visavisavisa-emastercard-emastercard-securecodemastercardmaestro